بایگانی روزانه: ژانویه 23, 2016

گزارش دی ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در دی ماه 1394 تهیه و تنظیم : بهروز خسروی

ارسال شده در گزارشهای نقض حقوق بشر | پاسخ دهید: