بایگانی روزانه: آوریل 9, 2016

فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر یکشنبه 17 آپریل 2016

فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن

نشست ماهانه نمایندگی الدنبورک-برمن بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: