بایگانی روزانه: فوریه 10, 2017

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

کلیپ صوتی برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

ارسال شده در کلیپها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع شکنجه)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع شکنجه)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید: